ಹೊಸವರ್ಷ

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ... ವಸುಂಧರೆಯ ಉರುಳುಸೇವೆ, ಇಷ್ಟದೈವ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ »

poem