ಹರುಷಕ್ಕಿದೆ ದಾರಿ

​ ​​ ​​ "ಇರುವ ಭಾಗ್ಯವ ನೆನೆದು ಬಾರೆನೆಂಬುದನು ಬಿಡು. ಹರುಷಕ್ಕಿದೆ ದಾರಿ." - DVG ಇದನ್ನು ಬೇ »

ಮುಗಿದ ಹೋರಾಟ

ನೀ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು. ಎರಡು ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು »

ಅಮ್ಮ

ಅಮ್ಮಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನೂ, ಅಮ್ಮಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬೆ »