ಮನ್ನಿಸು ಮನವೆ

​ ಯಾವುದರ ಬಾಲ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ. ​​ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿ »

ಸವಿಜೇನು

GKVK ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಖಾಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೋರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಗೆ .  ಇಷ್ »

Tata Vikas

ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ನಾವುಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವ, ಮೊದಲ ಕಂಪನಿಯ, ಮೊದಲ ಕೆ »

ಮನುvಕೃತಿ

" ಹೌದು!!, ನಾನು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡವನೆ ಇರಬೇಕು"    ಏಳು ವರ್ಷದ ಎಳೆ ಮೈಯ ಮೇಲೆ »