ಸವಿಜೇನು

GKVK ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಖಾಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೋರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಗೆ .  ಇಷ್ »

ಕರಾಂತಿ ಹುಡುಗಿ

ಕ್ರಿಸ್-ಮಸ್ ರಜೆಗೆ ಅಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ರಜಾ ದಿನಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ  ಸಿ »