ಹರುಷಕ್ಕಿದೆ ದಾರಿ

​ ​​ ​​ "ಇರುವ ಭಾಗ್ಯವ ನೆನೆದು ಬಾರೆನೆಂಬುದನು ಬಿಡು. ಹರುಷಕ್ಕಿದೆ ದಾರಿ." - DVG ಇದನ್ನು ಬೇ »

ಮನ್ನಿಸು ಮನವೆ

​ ಯಾವುದರ ಬಾಲ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ. ​​ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿ »

BH ರೋಡ್ ಅಜ್ಜಿ

B-H ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. BH ರೋಡ್ ಅಂದರೆ Bangalore to Honnavar ರೋಡ್ ಅಂತ. »